MY BLOG

Our Passion leads to design, design leads to performance, performance leads to success. We believe that apps and websites should not only be eyecatching but actually provide a great user experience that users will remember.

Paranienormalny Kalendarz Adwentowy :)

  • 12 grudnia
  • Aktualności
  • Możliwość komentowania Paranienormalny Kalendarz Adwentowy :) została wyłączona

Drodzy!

Serdecznie zapraszamy Was do udziału w naszym konkursie świątecznym na facebooku, który trwać będzie  od 1 do 24 grudnia 2018 🙂 Codziennie nowe wyzwanie i nowe nagrody do zgarnięcia. Czekamy na Was na naszym funpage 🙂

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Odliczamy do Gwiazdki z Kabaretem
Paranienormalni”
2. Organizatorem Konkursu jest Robert Motyka „MOTYK” ul. Zabielska 1b, 03-985 Warszawa,
zarejestrowany pod numerem NIP 928-13-26-808, REGON: 971270360.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na oficjalnym profilu Facebook-
owym należącym do Kabaretu Paranienormalni https://www.facebook.com/Paranienormalni/ w
dniach 1 grudnia – 24 grudnia 2018 roku (do godziny 12:00 w południe).
4. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
5. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009
r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator
oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi,
loteriami promocyjnymi, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą
w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
6. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca profil na Facebooku,
zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
7. W Konkursach nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora, jak również ich
małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
8. W trakcie trwania Konkursów Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursów.
9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna prawnego.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt
b) polubienie Oficjalny Profil Kabaretu Paranienormalni
https://www.facebook.com/Paranienormalni/

c) Na zasadach określonych w Szczegółach Konkursów, powołane przez Organizatora
Komisje Konkursowe wybiorą spośród Uczestników Konkursu określoną liczbę osób które,
subiektywnym zdaniem Komisji Konkursowych, najlepiej wykonały wskazane zadanie
Konkursowe określone w pkt. 3 tego paragrafu.
d) Do zadań Komisji Konkursowych należy wybór zwycięzców Konkursów, jak również
stwierdzanie ważności wyników Konkursów oraz dbanie o proces pozyskiwania danych
niezbędnych do przekazania nagród zwycięzcom Konkursów oraz terminów ich dostarczenia.
e) Zadania Komisji Konkursowych określone w niniejszym ustępie będą wykonywane
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności
przeprowadzonych czynności.
3. Zadanie konkursowe
a) Zadanie konkursowe będzie aktualizowane każdego dnia i będzie dotyczyło
kreatywnych rozwiązań zagadek świątecznych. Każdego dnia, będzie pojawiało się inne
zadanie dla uczestników.
b) Udział w konkursie biorą Uczestnicy, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem
konkursowym na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/Paranienormalni/
zamieszczą wpis zawierający autorskie życzenia świąteczne.

§ 3
NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są:
a) 4 zestawy szklanek STAR przekazane przez Krosno Glass, ul. Tysiąclecia 13, 38-400
Krosno
b) 4 słuchawki nauszne Street przekazane przez Kruger&Matz, firma Lechpol Electronics
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, adres: Miętne, ul.
Garwolińska 1, 08-40
c) 3 podwójne vouchery na przejazd w dwie strony od przewoźnika PKS Polonus, dowolny
kierunek spośród destynacji obsługiwanych przez PKS Polonus
d) 12 książek ufundowanych przez Wydawnictwo Publicat SA, ul. Chlebowa 24, 61-003
Poznać, 2.
e) Zestawy notes +DVD od kabaretu Paranienormalni
f) Gadżety marki New Balance
g) 2 książki od wydawnictwa Bezdroża
2. Uczestnik konkursu może wziąć wielokrotnie udział w Konkursie, ale może tylko raz
wygrać.
3. Nie ma możliwości wymiany nagrody na świadczenie pieniężne.
4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję
konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego
Regulaminu rozstrzyga Organizator.
5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w
ciągu 48 godzin od zakończenia Konkursu przez wiadomość wysłaną poprzez komunikator FB
Messenger.
6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien
odpowiedzieć wiadomość 3 (trzech) dni od daty otrzymania informacji pod rygorem
przepadnięcia prawa do nagrody.

7. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt Organizatora w
ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
8. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora
9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez
serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu
prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty
elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO,
administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest
Organizator określony w §1 pkt. 2
4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z
Konkursem, tj. w celu wyłonienia zwycięzców Konkursów, w celach związanych z realizacją
Konkursów i wydania nagród.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji
wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane
osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania
usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.
6. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Uczestnik
konkursu ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie
oświadczenia o wycofaniu gody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mail.
7. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji,

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian
terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od
czasu opublikowania go na stronie www.paranienormalni.com